Latest News

  No posts were found.

Management:               e-mail: management@ostalowski.com               mobile: +48 692 720 948

Blog

Regulamin konkursu „Wygraj bilet na Gymkhana GRiD 2019”

Regulamin Konkursu „Wygraj bilet na Gymkhana GRiD”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin konkursu „Wygraj bilet na Gymkhana GRiD” („Konkurs”) określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu („Regulamin”).
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Ostałowski Motosport, z siedzibą w Łuczycach (32-010), przy ulicy Nad Potokiem 4, posiadający nr NIP: 7342971207, („Organizator”).
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników Konkursu.
 4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/BartoszOstalowski/ („Fanpage”). Zasady działania serwisu Facebook określa zamieszczony w nim regulamin.
 5. Konkurs trwa od dnia 2 września 2019 r. do dnia 4 września 2019 r.

 

 • 2 UCZESTNICY KONKURSU
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają zweryfikowane konto na portalu społecznościowym Facebook. Użytkownik portalu Facebook, który w odpowiedzi na post konkursowy na Fanpage’u opublikuje komentarz, na zasadach określonych w § 3 poniżej, staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z tymi osobami. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 • 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie – w odpowiedzi na post konkursowy na Fanpage’u – komentarza, w którym Uczestnik opublikuje kreatywne zdjęcie, które będzie przedstawiać jak dba o własny pojazd (samochód, rower, hulajnogę, itp). W Konkursie biorą udział wyłącznie komentarze ze Zdjęciem opublikowane do dnia 4 września 2019. do godziny 23:59.
 2. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną ilość komentarzy.
 3. Umieszczenie przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym jest jednoznaczne z:
 4. a) akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem chęci udziału w Konkursie,
 5. b) wyrażeniem zgody na podawanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu, którym posługuje się Uczestnik w ramach serwisu Facebook, w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie,
 6. c) nieodpłatnym udzieleniem na rzecz Organizatora niewyłącznej zgody (licencji) na korzystanie z treści komentarza opublikowanych pod postem konkursowym na wszystkich polach eksploatacji istniejących w dacie publikacji, w tym:

– wprowadzenie do pamięci komputera w celu przygotowania do rozpowszechniania;

– wprowadzenie do pamięci serwera w celu udostępniania w serwisach sieciowych (uploading);

– rozpowszechnianie, wyświetlenie, w miejscu i czasie wybranym, w tym publikowanie na stronach www, łącznie z innymi materiałami;

– zwielokrotnianie egzemplarzy (w postaci materiałów reklamowych, ulotek).

 1. Licencja, o której mowa w ust. 3 lit. d) powyżej, upoważnia Organizatora do wykorzystywania treści komentarza przez okres 2 lat od daty jego publikacji bez ograniczeń terytorialnych.

 

 • 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 5 września 2019 r.. i zostanie opublikowane na Fanpage’u.
 2. Zwycięzcą zostaje autor komentarza, który do dnia 4 września 2019 r. godz. 23.59 zgromadzi najwięcej reakcji (polubień) przy swoim komentarzu.  („Zwycięzca”).
 3. O wygranej Zwycięzca zostanie powiadomieny przez Organizatora mailowo na adres udostępniony na ich profilu na portalu Facebook lub w przypadku braku udostępnienia adresu e-mail danego Uczestnika na portalu Facebook, poprzez przesłanie wiadomości na konto Uczestnika na portalu Facebook.

 

 • 5 NAGRODY
 1. Nagrodami są:
 2. a) bilet na Gymkhana GRiD 2019
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe oraz prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Nagroda przepada na rzecz Organizatora, w przypadku niemożliwości jej przekazania z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w razie:
 6. a) braku wskazania przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej kompletnych danych adresowych w celu doręczenia nagrody;
 7. b) zwrotu Organizatorowi przesyłki pocztowej zawierającej nagrodę, z uwagi na jej niepodjęcie w terminie przez adresata.
 8. Jeżeli z mocy prawa Organizator jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanej Zwycięzcy nagrody, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwycięzcy.

 

 • 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: kontakt@ostalowski.com.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi udział. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

 

 • 7 REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być składane przez Uczestnika w formie mailowej, na adres poczty elektronicznej Organizatora – management@ostalowski.com, w trakcie Konkursu oraz przez okres 21 dni po jego zakończeniu. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja – Konkurs „Wygraj bilet na Gymkhana GRiD”, imię i nazwisko Uczestnika oraz adres korespondencyjny.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem (na adres, z którego została wysłana reklamacja) w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), którego działania w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu portalu Facebook.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ostalowski.com.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin portalu Facebook, przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisu: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 6. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest: Sławomir Farbaniec, mail: management@ostalowski.com

Załącznik nr.1 – Polityka prywatności

 

Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?

Dane zbierane podczas rejestracji. Aby wziąć udział w konkursie, należy podać podczas rejestracji formularza zgłoszeniowego swoje imię, nazwisko, adres mailowy.

W jaki sposób są wykorzystywane dane uczestników konkursu?

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia pracownikom i współpracownikom Organizatora kontaktu z osobami, które zostaną laureatami konkursu. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy osobami biorącymi udział w konkursie a przedstawicielami Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania. W przypadku naruszenia Regulaminu konkursu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Organizator może udostępnić dane uczestników organom wymiaru sprawiedliwości.

 

W jaki sposób Organizator będzie kontaktował się z uczestnikami konkursu?

Jeżeli dane zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatora konkursu do otrzymania jednej z nagród, uczestnik otrzyma maila z informacjami o szczegółach i formie dalszego kontaktu w sprawie przekazania nagrody.

 

W jaki sposób uczestnik konkursu może poinformować Organizatora o zmianie danych osobowych?

Informacje o zmianie danych osobowych można zgłosić drogą mailową na adres Organizatora konkursu. Adres jest widoczny w segmencie Kontakt.

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Strona konkursowa nie pobiera dodatkowych informacji „cookies” poza tymi, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony.

 

W jaki sposób są zabezpieczane dane osobowe uczestników konkursu?

Komunikacja między komputerem osób składających swoje aplikacje w konkursie, a serwerem Organizatora jest zaszyfrowana w momencie przesyłania zgłoszenia. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich z zachowaniem najwyższych środków ochrony danych osobowych, pozostających w zgodności z art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Zmiany polityki prywatności

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie konkursu z zastrzeżeniem, że uczestników, którzy zadeklarowali udział w konkursie przed datą udostępnienia zmiany polityki prywatności, wiążą postanowienia polityki prywatności obowiązującej w chwili zadeklarowania udziału w konkursie.

Kontakt

Firma zbierająca dane

Ostałowski Motosport z siedzibą w Łuczycach, 32-010, przy ulicy Nad Potokiem 4, www.ostalowski.com